Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.

Договір комісії

Материал из m-17.info

Перейти к: навигация, поиск

ПРАВО / Право Украинской ССР / Цивільне право /


                  Договір комісії

    			            	“____” ____________ __р. 
 
 Комітент Приватний Підприємець ____________________________________________________ 
 з однієї сторони, та Комісіонер _________________________________________________ 
 з другої сторони, уклали цей Договір про наступне: 
 
 1. Предмет договору. 
 1.1. Комітента доручає, а Комісіонер зобов'язується за винагороду здійснити за
 рахунок Комітента від свого імені обов'язується замовити роботи з будів-
 ництва __________________________________________________________________
 на вул. ___________________, № ___ у місті _______________ (далі - Об'єкт) згідно
 із затвердженою проектною-кошторисною документацією.
 
 2. Порядок передаяі грошових коштів для виконання комісії та винагорода.
 2.1. Грошові кошти передаються на р/р, витрати за утримання придбаного майна несе
 Комітент.
 2.2. За виконання доручення Комітент сплачує винагороду в розмірі ___ % від вартості
 зазначеної в проектно-кошторисної документації, що входить в перераховані кошти, які
 надійшли на р/р Комісіонера.

 3. Права та обов’язки сторін. 
 3.1. Обов’язки Комісіонера: 
 3.1.1. Здійснювати правочини на умовах найбільш вигідних Комітенту за його рахунок і
 за його вказівками.
 3.1.2. Прийняти від Комітента майно придбане за його рахунок. Оглянути майно, що
 отримується, перевірити його якість та коплектність, впевнитися йу його придатності
 для виконання договору.
 3.1.3. У разі якщо при прийнятті майна будуть виявлені недостача або пошкодження, а
 також у разі завдання шкоди майну Комітента, Комісіонер повинен негайно повідомити
 про це Комітента і вжити заходів щодо охорони прав та інтересів.
 3.1.4. Надати Комітенту звіт по здійсненню купівлі за дорученням Комітента.
 3.1.5. Вжити необхідних заходів для збереження майна Комітента у разі відмови
 Комітента від цього Договору.
 3.1.6. У порушення третьою особою договору, укладеного з нею Комісіонером, негайно
 повідомити про це Комітента, збирати ти забезпечити необхідні докази.
 3.2. Обов’язки Комітента: 
 3.2.1. Передати Комісіонеру грошові кошти і розмірі ___________ грн.
 3.2.2. Забезпечити Комісіонера необхідними документами для виконання його обов’язків
 з продажу перед третьою особою. 
 3.2.3. Сплатити Комісіонеру за умов цього Договору. 
 3.2.4. У разі наявності заперечень щодо звіту Комісіонера, повідомити його про це 
 протягом 30 днів від дня отримання звіту. 
 3.2.5. У разі відмови одной із Сторон від Договору, розпорядитися своїм майном, яке
 є у Комісіонера, протягом п’ятнадцяти днів від дня отримання повідомлення про 
 відмову Комісіонера від Договору. 
 3.3. Права Комісіонера: 
 3.3.1. Якщо Договір не був виконаний з причин, які залежали від Комітента, Комісі-
 онер має право на комісійну плату на загальних підставах. 
 3.3.2. У разі розірвання або односторонньої відмови від Договору Комісіонер має 
 право на плату за фактично вчинені дії. 
 3.3.3. За згодою Комітента, укласти договір субкомісії з третьою особою
 (субкомісіонером), залишаючись відповідальним за дії субкомісіонера перед Комітентом. 
 3.3.4. Відступити від вказівок Комітента, якщо цього вимагають інтереси Комітента і 
 Комісіонер не міг попередньо запитати Комітента або не одержав у розумний строк 
 відповіді на свій запит. У цьому разі комісіонер повинен повідомити комітента про 
 допущені відступи від його вказівок як тільки це стане можливим. 
 3.3.5. Комісіонер має право відраховувати належні йому за Договором суми з усіх 
 грошових коштів, що надійшли до нього для Комітента . 
 3.3.6. Комісіонер має (не має) право на відшкодування витрат, зроблених ним у зв’язку
 з виконанням своїх обов’язків за цим Договором, зокрема у випадку, якщо він вжив усіх
 заходів щодо вчинення правочину, але не міг його вчинити за обставин, які від нього 
 не залежали. 
 3.3.7. У разі невиконання Комітентом обов’язку зазначеного в п. 3.2.5 цього Договору, 
 має право передати майно на складське зберігання за рахунок Комітента або продати 
 майно за найвигіднішою для Комітента ціною. 
 3.3.8. У разі відмови Комітента від Договору Комісіонер має право на відшкодування 
 витрат, зроблених ним у зв’язку з виконанням Договору, якщо він документально докаже
 їх правомірність . 
 3.4. Права Комітента: 
 3.4.1. Має право відмовитися від цього Договору. 
 
 4. Відповідальність сторін. 
 4.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть 
 відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’
 язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов,
 визначених змістом зобов’язання. 
 4.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим 
 Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона
 доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання. 
 4.3. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання 
 своїх зобов'язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання 
 зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторона, для 
 якої склались форс-мажорні обставини, зобов'язана не пізніше ___ календарних днів 
 з дати настання таких обставин повідомити у письмовій формі іншу Сторону. 
 
 5. Строк дії Договору та інші умови. 
 5.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до “___” 
 _______ 200__р. 
 5.2. Після закінчення строку дії Договору він може бути пролонгований Сторонами 
 шляхом підписання додаткової угоди. 
 5.3. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов’ 
 язковим складанням письмового документу. 
 5.4. Припинення Договру відбувається в таких випадках: при відмові Комітента від 
 виконання Договору, за згодою Сторін, з ініциативи Комісіонера, якщо з’ясовується 
 неможливість виконання доручення або порушення Комітентом умов цього Договору. 
 5.5. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між 
 Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в 
 судовому порядку за встановленною підвідомчістю та підсудністю такого спору, 
 визначеному відповідним чинним законодавством України. 
 5.6. Даний Договор укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із
 сторін. 
 5.7. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного 
 законодавства. 
 5.8. Усі Додатки до Договору є його невід’ємною частиною. 
 
 Комітент ____________________________________ 
 Юридична адреса________________________________ 
 Код ЄДРПОУ ___________________________________ 
 Св-во платника ПДВ №___________________________ 
 (Св-во платника єдиного податку № _________ _) 
 ІПН __________________________________________ 
 Розрахунковий рахунок _______ в________________ 
 МФО______________ 
 Поштова адреса_________________________________ 
 Телефон________________________________________ 
 
 Комісіонер ____________________________________ 
 Юридична адреса________________________________ 
 Код ЄДРПОУ ______________________________ 
 Св-во платника ПДВ №__________________________ 
 (Св-во платника єдиного податку № _________ _) 
 ІПН ______________________________________ 
 Розрахунковий рахунок _______ в________________ 
 МФО______________ 
 Поштова адреса_________________________________ 
 Телефон________________________________________ 
 М.П. ________________________ 
 М.П. ________________________
 
Личные инструменты