Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.

Статут громадського об'єднання

Материал из m-17.info

Перейти к: навигация, поиск

ПРАВО / Право Украинской ССР / Адміністративне право /


   «З А Р Е Є С Т Р О В А Н О»		                «З А Т В Е Р Д Ж Е Н О»
Голосіївським районним управлінням		     Загальними зборами учасників місцевого
юстиції у м.Києві __ _________ 2011р.			  об’єднання самодіяльної творчості 
								/у новій редакції/ (МОСТ) «РСТ-СТК» 
      Свідоцтво № _______.                      Протокол загальних зборів учасників, 
Начальник управління юстиції	                          № 1,	 від 13.03.2011р.	
м.п. _________________ Назарчук М.А.            Голова правління МОСТ «РСТ-СТК»
                                               м.п. ______________  Собчинська В.С.
								
			          
								

			


С Т А Т У Т
              /нова редакція/			
місцевого об’єднання самодіяльної творчості
(МОСТ) «РСТ-СТК»


	

м.Київ-2011


1. НАЗВА, СТАТУС ТА МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ОБ'ЄДНАННЯ.

1.1.Місцеве об'єднання самодіяльної творчості (МОСТ) «РСТ-СТК» (надалі - Об'єднання) є
   неприбутковою, негосподарючою громадською організацією, яка входить на правах асоці –
   йованого колективного членства (у формі організаційної залежності в управлінні) до складу
   об’єднаного «Суб'єкта правоздатності-РСТ», і створене на принципах добровільності, само-
   врядування, взаємодопомоги і співробітництва, з переданням «Суб'єкту правоздатності –
   РСТ» частини своїх прав і повноважень, яке діє у відповідності з Конституцією України,
   Законом України «Про об'єднання громадян», від 16.06.1992р., та цим Статутом.
1.2.Об'єднання є правонаступником Місцевої організації сприяння творчості (МОСТ) «Твор –
  чість-2», має місцевий статус, проводить свою діяльність на території Голосіївського району
   м.Києва.
1.3. Об'єднання незалежне у своїй діяльності від органів державної влади, органів місцевого
    самоврядування, політичних партій, інших громадських організацій, не відповідає по зо –
    бов'язаннях держави, а держава - по зобов'язаннях Об'єднання.
1.4. Об'єднання є правоздатним з моменту його державної регістрації, має (на правах довірчої
    власності) спільний розрахунковий рахунок учасників в установі банку, штамп та печатку
    із своїм найменуванням. 
1.5. Повна назва Об'єднання: Місцеве об'єднання самодіяльної творчості (МОСТ) «РСТ-СТК».
1.6. Місце знаходження (юридична адреса) Об'єднання: 03040, м.Київ-40, вул.Ломоносова, 8-б.
 
2. МЕТА, ЗАВДАННЯ І ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ'ЄДНАННЯ.

2.1. Метою діяльності Об'єднання є розвиток самодіяльної творчості його учасників та інших
    громадян, спрямування їх творчої активності на досягнення практичних результатів, під –
    вищення культурного і професійного рівня учасників Об'єднання та інших громадян.
2.2. Основне завдання: об'єднання творчих можливостей учасників та створення необхідних
    умов для реалізації їх індивідуальних або спільних /колективних/ творчих задумів. 
2.3. Основними напрямками діяльності Об'єднання є забезпечення окремим її членам або зібра
   ним ними (на добровільній і безоплатній основі) самодіяльним творчим колективам (надалі
   СТК) належних умов для розробки і створення нових комп'ютерних програм (за рахунок їх
   замовників), а також, надання практичної допомоги у пошуку юридичних і фізичних осіб,
   які зацікавлені в розробці таких програм (нових об'єктів інтелектуальної власності),органі-
   зація передачі замовникам «під ключ» новостворених комп'ютерних програм та майнових
   авторських прав на зазначені новостворені об'єкти інтелектуальної власності за рахунок
   одержання від замовників безприбуткової (для самодіяльних розробників - СТК) сплати 
   собівартості розробки цих комп'ютерних програм, яка (собівартість) сплачується розробни-
   кам без одержання від замовників доданої вартості на новостворені програмні продукти
   (тобто, одержання відшкодування собівартості програмних продуктів для СТК і для Об’єд –
   нання є неприбутковим).

3. УМОВИ ПРИЙОМУ В ЧЛЕНИ ОБ'ЄДНАННЯ ТА ВИБУТТЯ З НЬОГО.

3.1. Членами Об'єднання можуть бути повнолітні громадяни України, які бажають добровільно
    реалізовувати його статутні цілі та завдання.
3.2. Прийняття в члени Об'єднання здійснюється її Правлінням (більшістю голосів) на підставі
    поданої письмової заяви громадянина. Об’єднання є асоційованим колективним членом 
    «Суб’єкт правоздатності – РСТ» .
3.3. Виключення із складу членів Об'єднання проводиться її Правлянням на підставі поданої

						  1
    письмової заяви члена Об'єднання або за поданням Голови правління чи Ревізійної комісії
    за порушення чи невиконання вимог Статуту, більшістю голосів, в разі незгоди члена
    Об'єднання, за рішенням Загальних зборів членів об'єднання, більшістю голосів.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОБ'ЄДНАННЯ.

4.1. Члени Об'єднання мають право брати участь в управлінні справами Об'єднання, обирати
    і бути обраними до його керівних органів, вносити пропозиції на розгляд органів його уп-
    равління щодо покращення діяльності Об'єднання та його органів управління, одержувати
    інформацію про діяльність Об'єднання, ознайомлюватись з протоколами засідань Правлін-
   ня та іншими документами про діяльність Об'єднання.
4.2. Члени Об'єднання зобов'язані виконувати вимоги та положення його Статуту, брати безпо-
    середню участь в реалізації статутних завдань і цілей Об'єднання.

5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОБ'ЄДНАННЯ.

5.1. Вищим органом управління Об'єднання є Загальні збори його членів, які проводяться один
    раз на рік або по мірі необхідності. Збори є правомочними, якщо на них присутні більше
    ½ членів Об'єднання, всі рішення приймаються простою більшістю голосів. Рішення про
   внесення змін до Статуту, реорганізацію чи ліквідацію Об'єднання приймаються більшістю 
   не менше як ½ членів Об'єднання. Прийняті рішення можуть бути заблоковані «Суб'єктом
   правоздатності – РСТ» (за принципом організаційної залежності в управлінні). 
5.2. До компетенції Загальних зборів Об'єднання належить обрання членів Правління та членів
   Ревізійної комісії, затвердження Статуту, внесення до нього змін та доповнень, координація
  і визначення нових напрямків діяльності Об'єднання, прийняття рішення (в разі оскарження
   членом Об'єднання рішення Правління) про виключення чи залишення його в складі членів
   Об'єднання, заслуховування та прийняття періодичних звітів правління і Ревізійної комісії,
   прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію Об'єднання.
5.3. В період між Загальними зборами статутна діяльність Об'єднання забезпечується її вико –
    навчим органом - Правлінням та Головою Правління.
5.4. Члени Правління обираються Загальними Зборами, строком на 3 роки, в кількості 5 чоло –
    вік. До компетенції Правління належить розробка і подання на розгляд Загальних зборів
    короткострокових (поточних) і перспективних цільових програм діяльності Об'єднання,
    попередній розгляд і обговорення всіх питань, які готуються на розгляд Загальних зборів
    Об'єднання, реалізація заходів, спрямованих на виконання рішень Загальних зборів Об'єд-
    нання, прийом та виключення з членів Об'єднання, вирішення інших поточних питань ді –
    яльності Об'єднання, що не віднесені до компетенції Загальних зборів.
5.5. Голова правління обирається Загальними зборами учасників Об'єднання на строк повнова-
   жень Правління. До компетенції голови Правління входить загальне керівництво поточною
   діяльністю Об'єднання, представництво інтересів Об'єднання без довіреності у всіх держав-
   них і недержавних органах і організаціях, оперативне розпорядження коштами та майном
   Об'єднання, відповідно до чинного законодавства, укладання та припинення договорів
   Об'єднання з юридичними і фізичними особами, відкриття і закриття банківського рахунку
   з правом першого підпису, безпосереднє керівництво роботою членів Правління, розподіл
   та затвердження їх функціональних обов'язків.
5.6. Голова правління несе персональну відповідальність за своєчасне і правильне виконання
    рішень Загальних зборів і може бути достроково переобраний за поданням Ревізійної комі-
    сії чи за порушення вимог Статуту рішенням Загальних зборів Об'єднання.
5.7. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами Об'єднання строком на 3 роки, в кіль –
    кості 3-х чоловік.
	
           					   2

         До компетенції Ревізійної комісії входить контроль за фінансово господарським 
    забезпеченням Об'єднання, погодження періодичних звітів Правління перед Загальними 
    зборами, контроль за правильністю ведення справ, розглядом листів, заяв, звернень, скарг. 

6. ФОРМУВАННЯ МАЙНА ТА КОШТІВ ОБ'ЄДНАННЯ.

6.1. Джерелами формування майна та коштів Об'єднання є добровільні пожертвування учасни-
    ків, «Суб’єкта правоздатності – РСТ», інших громадян та юридичних осіб.
6.2. Майно Об'єднання складають: штамп і печатка Об'єднання, поролонова подушечка, зма –
    щена штемпельним чорнилом, дерев'яна скринька для зберігання штампу, печатки і поро -
    лонової подушечки.
6.3. Грошові кошти на спільному розрахунковому рахунку учасників Об'єднання (на праві до –
    вірчої власності), не можуть бути більшими 20-ти гривень. Грошові кошти, пожертвувані
    Об'єднанню його учасниками, іншими громадянами та юридичними особами, які переви –
    щують вищевказану суму, невідкладно спрямовуються на відшкодування поточних кошто-
    рисних витрат собівартості забезпечення необхідних умов для самодіяльної творчості його
    учасників та створених ними СТК, які контролюються Ревізійною комісією, з поданням
    щорічного фінансового звіту Правління Загальним зборам Об'єднання про використання
    цих коштів.
6.4. Об'єднання не є платником податків, не веде бухгалтерський облік та іншу звітність (крім
    подання щорічного фінансового звіту про використання коштів), оскільки, Об’єднання є
    негосподарюючим суб'єктом громадських відносин.

7. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ОБ'ЄДНАННЯ.

7.1. Зміни і доповнення до Статуту Об'єднання приймаються рішенням Загальних зборів, біль-
    шістю голосів не менше ½ учасників Об'єднання.
7.2. Зміни та доповнення до Статуту Об'єднання підлягають реєстраціїї та вступають в дію з
   моменту їх реєстрації.

8. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ'ЄДНАННЯ.

8.1. Припинення діяльності Об'єднання проводиться у формі реорганізації або ліквідації
   згідно з рішенням Загальних зборів Об'єднання (рішення про ліквідацію приймається
   більшістю у ½ голосів учасників Об'єднання) на підставі рішення суду, у випадках перед –
   бачених чинним законодавством України.
8.2. У разі ліквідації Об'єднання, майно передається правонаступнику, а коли його немає реа –
    лізується в установленому законом порядку.
8.3. Ліквідація Об'єднання проводиться Ліквідаційною комісією, яка призначається Загальни -
   ми зборами або судом. З моменту створення Ліквідаційної комісії до неї переходять повно-
   важення по управлінню справами Об'єднання. Ліквідаційна комісія оцінює наявність майна
   знаходить дебіторів і кредиторів, розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і по-
   дає його на затвердження Загальним зборам або до органу, який призначив Ліквідаційну
   комісію.
8.4. У разі ліквідації Об'єднання, його активи повинні бути передані іншому неприбутковому
   громадському Об'єднанню відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, в порядку,
   визначеному законодавством України. Об'єднання вважається реорганізованим або лікві –
   дованим з моменту виключення з державного реєстру. 
   
    Статут прийнятий і затверджений Загальними зборами членів МОСТ «РСТ-СТК» 
13 березня 2011 року.
Личные инструменты